Stadgar

                      Stadgar

                          för

     Carl Olof Roseniussällskapet

          med hemort i Stockholm

         antagna den 19 april 2017

 • 1 – Sällskapets namn

Sällskapets namn är Carl Olof Roseniussällskapet.

 • 2 – Ändamål

Sällskapet har till ändamål

att vidga och fördjupa intresset för och förståelsen av Carl Olof Rosenius författarskap,

att sprida kännedom om hans livsgärning och de syften han arbetade för,

att verka för utgivande och spridning av Rosenius skrifter,

att främja forskning om Carl Olof Rosenius, hans liv, verksamhet och författarskap samt

att årligen genomföra minst ett offentligt arrangemang ägnat Carl Olof Rosenius och hans verk.

 • 3 – Medlemskap

Medlem är var och en som erlägger stadgad årsavgift. Styrelsen ska föra förteckning över sällskapets medlemmar med namn och kontaktuppgifter.

Juridisk person kan antas som stödjande medlem, mot en av styrelsen fastställd avgift.

Årsmötet kan på förslag av styrelsen utse enskild person till hedersmedlem i sällskapet.

Medlem som under två efterföljande år inte betalat medlemsavgiften anses ha utträtt ur sällskapet.

Medlem som motarbetar sällskapets syfte eller på annat sätt skadar sällskapet, kan av styrelsen uteslutas. Uteslutningen kan prövas av årsmötet om den uteslutna medlemmen så begär.

 • 4 – Verksamhets- och räkenskapsår

Sällskapets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

 • 5 – Årsmöte

Sällskapets högsta beslutande organ är årsmötet som bör hållas i februari månad varje år.

Kallelse till årsmöte ska vara utsänd via brev eller mail minst tre veckor före dagen för årsmötet. Motioner till årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet.

Varje närvarande enskild medlem har vid årsmötet en röst. Beslut fattas med enkel majoritet.

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna så begär. På extra årsmöte får endast behandlas ärenden som finns upptagna i kallelsen.

 • 6 – Ordinarie årsmöte

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Godkännande av kallelsen till årsmötet
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av
 4. a) ordförande för årsmötet
 5.    b) sekreterare för årsmötet
 6.    c) två justerare, tillika rösträknare
 7. Godkännande av röstlängd
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
 9. Ekonomisk redogörelse för det gångna året
 10. Revisorernas berättelse
 11. Godkännande av den ekonomiska redovisningen
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Fastställande av årsavgift
 14. Förslag till budget eller ekonomisk plan
 15. Val av ordförande på ett år för sällskapet
 16. Val av övriga styrelseledamöter
 17. Val av två revisorer med personliga ersättare på vardera ett år
 18. Val av valberedning, två ledamöter, på ett år
 19. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen
 20. Övriga ärenden
 • 7 – Styrelsen

Mellan årsmötena leds sällskapet av styrelsen. Styrelsen består, utöver ordföranden, av ytterligare fyra ledamöter valda på två år.

Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande och sekreterare, samt – inom eller utom sig – kassör.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst halva antalet ledamöter är närvarande. När två ledamöter är frånvarande måste beslutet vara enhälligt.

Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll. Styrelsens ekonomiska bokföring ska följa god revisionssed.

 • 8 – Firmatecknare

Sällskapets firma tecknas av ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig eller tillsammans.

 • 9 – Revision

Revisionshandlingar, verksamhetsberättelse, bokslut och styrelseprotokoll ska lämnas till revisorer för granskning minst en månad före utlyst årsmöte.

 • 10 – Ändring av stadgarna

Ändring av sällskapets stadgar kan ske endast genom beslut av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie. Förslag om stadgeändring ska finnas upptagen i kallelsen till årsmötet.

 • 11 – Upplösning

Beslut om sällskapets upplösning ska fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten. Beslut om upplösning ska ha biträtts av två tredjedelar av vid årsmötet närvarande medlemmar.

Upplöses sällskapet ska dess tillgångar överlåtas till annan organisation som bedriver verksamhet i linje med C. O. Rosenius teologi och undervisning. Sällskapets handlingar och arkivalier ska erbjudas EFS arkiv.