Stadgar

Stadgar för Carl Olof Roseniussällskapet

med hemort Stockholm,
antagna den 19 april 2017,
reviderade den 24 febr 2018.

§ 1 – Sällskapets namn
Sällskapets namn är Carl Olof Roseniussällskapet.

§ 2 – Ändamål

Sällskapet har till ändamål
att vidga och fördjupa intresset för och förståelsen av Carl Olof Rosenius författarskap
att sprida kännedom om hans livsgärning och de syften han arbetade för
att verka för utgivande och spridning av Rosenius skrifter
att främja forskning om Carl Olof Rosenius, hans liv, verksamhet och skriftställarskap
att årligen genomföra minst ett offentligt arrangemang ägnat Carl Olof Rosenius och hans verk.

§ 3 – Medlemskap

Medlem är var och en som erlägger stadgad årsavgift.
Juridisk person kan antas som stödjande medlem, mot en av styrelsen fastställd årsavgift. Medlem som under två efterföljande år inte betalt medlemsavgiften anses ha utträtt ur sällskapet.
Medlem som motarbetar sällskapets syfte eller på annat sätt skadar sällskapet, kan uteslutas av styrelsen. Uteslutningen kan prövas av årsmötet.

§ 4 – Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som bör hållas i februari månad.
Kallelse till årsmöte ska vara utsänd minst tre veckor före dagen för årsmötet.
Motioner till årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet.
Varje enskild medlem har vid årsmötet en röst. Beslut fattas med enkel majoritet.
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn så begär.
På extra årsmöte får endast behandlas ärenden som finns upptagna i kallelsen.

§ 5 – Ordinarie årsmöte
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Godkännande av kallelsen till årsmötet
 2. Fastställande av dagordning
  Val av
  a) ordförande för årsmötet
  b) vice ordförande för årsmötet
  c) sekreterare för årsmötet
  d) två justerare, tillika rösträknare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
 5. Ekonomisk redogörelse för det gångna året
 6. Revisorns berättelse
 7. Godkännande av den ekonomiska redovisningen
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av årsavgift
 10. Val av styrelseledamöter
 11. Val av ordförande på ett år för sällskapets styrelse.
 12. Val av en revisor med personlig ersättare på ett år
 13. Val av en revisor med personlig ersättare på ett år
 14. Val av valberedning, två ledamöter, på ett år
 15. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen
 16. Övriga ärenden (ej för beslut)

§ 6 – Styrelsen

Mellan årsmötena leds sällskapet av en styrelse med fem ledamöter, valda på två år.
Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande och sekreterare, samt – inom eller utom sig – och kassör.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst halva antalet
ledamöter är närvarande. När tre ledamöter är närvarande måste beslutet vara enhälligt. Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll.
Styrelsens ekonomiska bokföring ska följa god revisionssed.

§ 7 – Firmatecknare

Sällskapets firma tecknas av ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig

§ 8 – Ändring av stadgarna

Ändring av sällskapets stadgar kan ske endast genom beslut av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte.
Förslag om stadgeändring ska finnas upptagen i kallelsen till årsmötet.

§ 9 – Föreningens upplösning

Beslut om sällskapets upplösning ska beslutas av två på varandra följande ordinarie årsmöten. Beslut om upplösning ska ha biträtts av två tredjedelar av vid årsmötet närvarande medlemmar.
Upplöses sällskapet ska dess tillgångar överlåtas till annan organisation som bedriver verksamhet i linje med C. O. Rosenius teologi och undervisning. Sällskapets handlingar och arkivalier ska erbjudas EFS arkiv.

.