INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY FÖR CARL OLOF ROSENIUSSÄLLSKAPET

Vi värnar om din integritet och strävar efter att personuppgifter alltid hanteras på bästa sätt och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

En personuppgift är all slags information om en person, namn, adress och övriga kontaktuppgifter.

Allt som görs med personuppgifter är personuppgiftsbehandlingar. Vår rättsliga grund är att avtal om personuppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna sluta avtal om medlemskap med våra medlemmar. Det inbegriper bland annat att vi kan registrera medlemskap och medlemsavgifter, administrera generella e-postutskick till medlemmarna samt ha möjlighet att radera eller utlämna personuppgifter. Carl Olof Roseniussällskapets styrelse är personuppgiftsansvarig.

Vi samlar endast in de personuppgifter som vi har ett uttalat behov av och vi sparar aldrig persondata längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål eller längre än gällande lag tillåter.

På styrelsens uppdrag utförs hanteringen av persondata i sällskapets medlemsregister av en personuppgiftsadministratör, som också är styrelsemedlem. Administratören behandlar personuppgifter enligt styrelsens instruktioner. Styrelsen har tecknat ett skriftligt sekretessavtal med personuppgiftsadministratören för att säkra hanteringen för personuppgifterna.

Du har rätt till registerutdrag om du vill få veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig. Du kan även begära att få dina personuppgifter rättade ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Likaså kan du begära radering av dina personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system med brandvägg och SSL-certifiering för att säkra sekretess, integritet och tillgång till dina personuppgifter, allt för att skydda dem mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Jens Lunnergård personuppgiftsadministratör för Carl Olof Rosenussällskapet E-post: jens.lunnergard@gmail.com