Sveriges störste väckelsepredikant

Sveriges störste väckelsepredikant

I fokus för en av de största inomkyrkliga väckelserna på 1800-talet stod Carl Olof Rosenius (1816–1868) född och uppvuxen i Ånäset i Västerbotten. Som förkunnare samlade han stora skaror – hans predikningar var enkla och inte särskilt högljudda men han talade med värme rakt in i människors situation, skriver Jens Lunnergård.

Rosenius fyller 200 år Redan som 15-åring upplevde Carl Olof Rosenius sin första andliga kris, men tack vare Pontoppidans härliga Trosspegel kunde han beskriva sin situation som ”frigjord genom Kristi kärlek, lycklig, glad och salig”. Redan under studietiden i Umeå ledde han andliga samlingar och kamraterna kallade honom ”den lille reformatorn” eller ”den andre Luther”. Han reste till Uppsala för att studera teologi, men fick avbryta studierna på grund av problem med hälsa och ekonomi. Nya tvivel på Guds existens och Bibelns tillförlitlighet förde Rosenius till Georg Scott, en engelsk metodistpredikant i Stockholm, som lyckades hjälpa honom ur krisen och så småningom mogna till en erfaren själasörjare.
Rosenius hade sin personliga bakgrund i norrlandsläseriets pietism (med inslag av herrnhutism) och detta präglade hans förkunnelse. Han var väl förankrad i luthersk teologi men tog också intryck av Georg Scott, som stöttade honom både andligt och ekonomiskt. Scott ordnade 1841 så att Rosenius fick understöd frånThe Foreign Evangelical Society i New York för att verka som stadsmissionär i Stockholm och han predikade ofta i Engelska kyrkan (senare Betlehemskyrkan). När Scott år 1842 fick lämna Stockholm på grund av förföljelser från den liberala pressen och vissa kyrkliga kretsar, fick Rosenius ensam ta över ansvaret för arbetet. Som förkunnare samlade han stora skaror – hans predikningar var enkla och inte särskilt högljudda men han talade med värme rakt in i människors situation. Rosenius stora insats var att på ett själavårdande sätt undervisa om lag och evangelium – människan är samtidigt syndare och rättfärdig. Människor som ”slavat under lagen” fick syn på evangeliet, medan andra som för första gången ställdes inför Guds helighet totalt fick omvärdera sina liv.

Rosenius tillhör de väckelsepredikanter som framför allt påverkade människor via det skrivna ordet, särskilt som redaktör för tidskriften Pietisten från 1842. Den bidrog till att väckelsen spreds ut i landet och till våra grannländer. Under sin storhetstid hade Pietisten en upplaga på cirka 10 000 exemplar, en imponerande siffra på den tiden. Som jämförelse kan nämnas att Aftonbladet, dåtidens populäraste dagstidning, hade år 1855 en upplaga på cirka 4 000 exemplar. Rosenius skrev också flera sånger som tonsattes bland annat av Oscar Ahnfelt. Rosenius betonade starkt Guds nåd. ”På nåden i Guds hjärta … Jag nu allena bygger Min tro och salighet” skriver han i en av sina sånger. Sveriges dåtida sångfågel, Jenny Lind, lämnade sin profana karriär och anslöt sig till Rosenius´ vänkrets och övergick till att sjunga andliga sånger.

Rosenius hade även en omfattande brevkorrespondens i själavårdande frågor. Lina Sandell, som ofta träffade Rosenius, skrev i ett brev att hon ”har af sin store Mästare lärt att ’tala med de trötta i rätt tid’ på ett oskattbart sätt, som har kraft och frid med sig. Vilken gåva Gud givit Stockholm och hela vårt land i honom”. Från pietismen hämtade Rosenius det psykologiska intresset för vad som sker i människans själsliv, omvändelsen och pånyttfödelsen, men också rädslan för att fastna i världens tankesätt och livsstil och vikten av att leva i en kristen gemenskap. Från herrnhutismen märks Rosenius´ fokus på Jesu försoningsdöd på korset, värmen och innerligheten i förkunnelsen, som dock inte gick till överdrift utan balanserades av Martin Luthers lite mer osentimentala framtoning.

Resultatet av Rosenius verksamhet blev en djupgående folkväckelse i vårt land med återverkningar i våra grannländer. Många fann i Rosenius undervisning en grund för lycka och frid! 1853 bildades Jönköpings traktatsällskap som senare blev Svenska alliansmissionen, 1856 grundades EFS, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, en viktig grund till hela det svenska frikyrkobygget. 1878 bildades Svenska missionsförbundet (idag en del av Equmeniakyrkan) och 1911 Missionssällskapet Bibeltrogna vänner (numera Evangelisk luthersk mission), som också har sina rötter i denna väckelse. Intresset för mission och medvetenheten om kyrkornas internationella utmaningar föddes i det svenska folkdjupet.

Mindre känt är att Rosenius även var med och grundade Diakonianstalten och Stockholms stadsmission – välsituerade människor tog den sociala och andliga konsekvensen av sin ekonomiska ställning för att nå de utsatta i samhället. Väckelserörelsernas bidrag till Sveriges demokratisering och sociala uppgång har varit betydande.

Kyrkohistorikern Hjalmar Holmquist, skriver i Svenskt biografiskt lexikon 1999: Efter reformationen har ingen enskild svensk utövat ett så omfattande och stort inflytande på vårt folks religiösa och allmänna fysionomi som Carl Olof Rosenius. 

Niklas Ekdal/Petter Karlsson placerar i sin bok Historiens 100 viktigaste svenskar (2009) Rosenius på 41:a plats strax efter personligheter som Raoul Wallenberg med flera. Att läsa Bibeln hade varit prästerskapet förunnat men med Rosenius som coach blev svenskarna snabbt ett bibelläsande folk.

Rosenius blev bara 52 år gammal men fick ändå vara med om att radikalt påverka det andliga läget i Sverige. Hans ”kom som du är”- predikningar utövade ett märkligt inflytande på vanligt folk och inspirerade gudsmän som P P Waldenström, Lewi Pethrus, Gunnar Rosendal, Bo Giertz med flera. Ute i stugorna läste man flitigt hans Betraktelser för var dag i året som nu under våren 2016 utkommer i sin 39:e reviderade upplaga. Fortfarande studeras hans verk som är översatta till ett trettiotal språk, och hela tiden kommer nya upplagor i olika format (pappers-, e- och ljudböcker). På Johannelunds teologiska institut i Uppsala ingår Rosenius’ skrifter i kurslitteraturen. Rosenius är en av vårt lands mest lästa kristna författare och tillhör det svenska 1800-talets främsta ledargestalter.