Sverige förvandlades av 1800-talets folkväckelse

Väckelsens vägar – Hur ska Sverige bli kristet igen?

Ledare i Dagen 15 oktober 2003

Väckelse – det är något som Sveriges folk framför allt annat borde få uppleva. Därför är det bra att Dagen aktualiserar ämnet. 1800-talets folkväckelse gick fram över hela vårt land. Många blev omvända. Man kan verkligen säga att väckelsen förvandlade vårt land från ett u-land till ett underland.
    I början av 1800-talet hade statskyrkan ett starkt inflytande men det religiösa intresset började avta. Genom konventikelplakatet 1726 förbjöds alla gudstjänster utanför kyrkans lokaler.
    Svenskarna var ett supande folk. Årskonsumtionen av sprit på 1820-talet bedöms ha varit omkring 45 liter per vuxen person, vilket är ungefär fem gånger så mycket som nuvarande spritkonsumtion.
    Det fanns flera förebud till en väckelse i Sverige men det var främst genom engelsmannen George Scotts nitiska verksamhet i Sverige 1830–1842 som det blev ett genomslag. Under den perioden spreds nära tre miljoner biblar i vårt land.Tidningen Pietisten startades 1842. Redaktör blev den unge Carl Olof Rosenius som efterträdde Scott, när denne tvingades lämna vårt land 1842. Tidningen hade 1855 en upplaga på 7 000 exemplar. Samtidigt hade Sveriges då mest populära tidning, Aftonbladet, 4 000 prenumeranter.I kretsen kring Scott fanns också den blivande prästen Anders Wiberg och förre sjömannen F O Nilsson, som blev pionjärer för baptismen. Sveriges första frikyrkosamfund blev Svenska Baptistsamfundet, som grundades 1857.
     Rosenius ställde sig i spetsen för Evangeliska Fosterlandsstiftelsen som bildades 1856. Dess kolportörer spred kristen litteratur till så gott som alla svenska hem och EFS-förlaget blev snart Sveriges största bokförlag. När Rosenius dog 1868, efterträddes han som redaktör av den prästvigde P P Waldenström. Han blev en av grundarna för Svenska Missionsförbundet, som bildades 1878. Metodistkyrkans verksamhet började 1868 och snart därefter Frälsningsarmén och de övriga frikyrkosamfunden.Det finns uppgifter att omkring 250 000 svenskar blev omvända i denna folkväckelse. Då var folkmängden tre och en halv miljoner.
    Väckelsen nådde ända in i de högsta kretsarna i vårt lands ledning. Kung Oscar II:s syster Eugénie och hans drottning Sophia blev omvända i samband med engelsmannen Lord Radstocks möten 1878.Väckelsen mötte starkt motstånd från både biskopar och präster, ateister och ogudaktiga tidningsmän. Väckelsen hade stora återverkningar i vårt land. Många människors liv förvandlades, äktenskap upprättades och alkoholister blev fria från sitt beroende. Sverige förvandlades. Kulturlivet blomstrade.
    Folkbildningsexperten Carl Cederblad konstaterade att ”det var väckelsens kolportörer, som äntligen satte böckerna i händerna på Sveriges folk ute i bygderna”. Kristna skolor upprättades på många platser. Väckelsen påverkade alkoholsituationen. I flera av de tidiga väckelserna predikades ett avståndstagande från alkoholen. Scott grundade 1831 en nykterhetsförening och 1837 Svenska nykterhetssällskapet. Scott samarbetade med prästen Peter Wieselgren, vårt lands ”nykterhetsapostel”. Det var baptistpredikanten Olof Bergström, som 1879 startade den största svenska nykterhetsorganisationen, IOGT-NTO. Den kristna Blåbandsrörelsen hade år 1900 100 000 medlemmar.
     I maj 1970 publicerade Expressen en karta över alkoholförbrukningen i Sverige, och den minsta förbrukningen av sprit fanns i de landskap där folkväckelsen gick starkast framåt.Folkväckelsen hade en långtgående påverkan på brottsligheten. I statistiken kan man se att antalet dömda för stöld nådde sitt bottenläge under senare delen av 1800-talet. I en undersökning av professor Thorleif Petterson framgår att områden med hög religiositet har lägre grad av kriminalitet.Väckelsen har också påverkat antalet aborter. 1983 års abortkommitté skriver i sin rapport att ”de lägsta aborttalen återfinns i regel i de delar av riket … som ännu bär prägel av den väckelse som ägde rum inom och utom svenska kyrkan mot slutet av förra århundradet”.
     Väckelsens företrädare gjorde också stora sociala insatser och lindrade den sociala nöden. Prinsessan Eugénie startade exempelvis Eugeniahemmet och drottning Sophia Sophiahemmet i Stockholm.Väckelsen skapade en byggrusch, då de många bönhusen runt om i landet byggdes. Företagsamheten började blomstra i samband med väckelsen. Småindustrin utvecklades hastigt. Man talar om ”Gnosjöandan”, som har sitt ursprung i väckelsen. Sverige fick en förbättrad ekonomi.Professor Myhrman har i en bok skrivit: ”Från 1850-talet började Sveriges ekonomi skjuta fart och från 1870-talet kan man med större säkerhet säga att vi uppnått en relativt hög tillväxtnivå.
    Väckelsen upprättade människovärdet, särskilt för kvinnorna. Den skapade jämlikhet. ”Kom ihåg att den första demokratin… där kvinnorna hade rösträtt, var i bönhusen”, skriver historikern Sven Lundkvist. Folkväckelsen var den första folkrörelsen och ur den kom nykterhetsrörelsen. Ur dessa båda kom sedan arbetarrörelsen. En av dess mest kända företrädare i vårt land, statsminister Tage Erlander, själv uppvuxen i ett kristet hem, skriver: ”Trots alla verkliga och inbillade motsättningar så fanns det en stor sak som väckelserörelserna och arbetarrörelsen hade gemensamt. Båda har bidragit till att fostra oss svenskar till självständiga och kritiska människor. Båda har hjälpt till att skapa förutsättningar för att förvandla landet Sverige från ett auktoritärt samhälle till en av världens stabilaste demokratier.” 
      Idag behövs en ny folkväckelse i vårt land. Problemen hopar sig och ett andligt mörker breder allt mer ut sig. Religionsfriheten hotas. I denna mörka tid behövs en ny väckelse, så att inte vårt land går under. Vi kristna borde se allvaret och ropa till Gud! Den bön som man bad för ett hundra år sedan är lika aktuell i dag: ”Gud, sänd en väckelse och börja med mig!”